మెషిన్ ఫ్యాక్టరీ యొక్క భాగాలు - చైనా యంత్ర తయారీదారులు, సరఫరాదారులు