రంగులరాట్నం కర్మాగారం - చైనా రంగులరాట్నం తయారీదారులు, సరఫరాదారులు